ARHITEKTURA - PRIJEMNI ISPIT

 

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu u prvu godinu integrisanih akademskih studija arhitekture školske 2023/2024. godine upisuje 100 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 60 samofinansirajućih studenata.

Studijski program

Iz budžeta

Samo-

finansiranje

Afirmativne mere

*

**

***

ARHITEKTURA

Integrisane akademske studije

100

60

 

 

 

U K U P N O

100

60

2

2

2

* ukupan broj studenata sa invaliditetom na svim studijskim programima integrisanih i osnovnih studija

** ukupan broj studenata pripadnika romske nacionalnosti na svim studijskim programima integrisanih i osnovnih studija

*** ukupan broj studenata državljana Republike Srbije, na svim studijskim programima integrisanih i osnovnih studija, koji su u školskoj 2023/2024. godini srednju školu završili u inostranstvu

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Fakultet može da se upiše lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis na Studijski program IAS Arhitektura, polažu Prijemni ispit u obliku Testa sposobnosti (Test opšte kulture i obrazovanja sa elementima testa prostorne inteligencije), a koji ima klasifikacioni karakter.

Redosled Kandidata za upis u prvu godinu na studijski program integrisanih akademskih studija Arhitekture Građevinsko-arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

  1. Rezultata postignutog na Prijemnom ispitu
  2. Uspeha postignutog u srednjoj školi

Uspeh na Prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način:
▪ rezultat Prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova.
▪ uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova.

Kao uspeh Kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu, pomnožen sa dva.

Pravo na upis stiču Kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis Kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se Kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg Kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.
   ▪ Naknada za polaganje Prijemnog ispita iznosi 2.500,00 dinara.
   ▪ Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 150.000,00 dinara.
   ▪ Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

  • Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumeta, a uz prijavni list predaju dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti i fotokopije:
  1. svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  2. diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  3. očitanu biometrijsku ličnu kartu.
  • Za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti i za druge troškove koje ima visokoškolska ustanova u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu na žiro-račun visokoškolske ustanove u iznosu koji ista odredi.
  • Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.    

Datumi i način prijavljivanja kandidata za polaganje prijemnog ispita biće objavljeni na ovom sajtu, nakon objavljivanja rasporeda Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Datum polaganje prijemnog ispita biće objavljen na ovom sajtu nakon objavljivanja rasporeda Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pitanja o upisu, prijemnom ispitu i studijskim programima možete postaviti na adresi: upis@gaf.ni.ac.rs

Datum upisa studenata biće blagovremeno objavljen na ovom sajtu.