BA I _ OBAVEŠTENJE O NAČINU ODVIJANJA PREDISPITNIH I ISPITNIH AKTIVNOSTI